BẢNG CHỮ CÁI PHIÊN ÂM QUỐC TẾ

Muốn phát âm chính xác được 1 từ, chúng ta cần phát âm dựa vào phần phiên âm của từ. Để hiểu được phần phiên âm tiếng Anh này, hãy cùng tìm hiểu 1 chút về bảng phiên âm tiếng Anh (IPA) dưới đây nhé.

Định nghĩa IPA là gì?

  • IPA viết tắt của từ “International Phonetic Alphabet” là tên gọi của bảng ký hiệu ngữ âm quốc tế, hay còn gọi ngắn gọn là bảng phiên âm tiếng Anh.Biết cách sử dụng bảng phiên âm tiếng Anh sẽ giúp bạn học tiếng Anh nhanh và chính xác hơn, việc phát âm tiếng Anh sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Khi tra từ điển, bạn sẽ biết cách phát âm các từ nhờ vào phần phiên âm của mỗi từ đó. Nhưng để hiểu được những ký tự lạ lẫm trong bảng phiên âm tiếng Anh lại không hề dễ dàng. Dưới đây là cách sẽ giúp bạn biết cách sử dụng bảng phiên âm tiếng Anh 1 cách hiệu quả.

Các thành phần xuất hiện trong IPA

  1. Phiên âm (Phonetic transcription): Là những ký tự Latin được ghép vào với nhau để tạo thành từ. Những ký tự Latin này không phải là bảng chữ cái.
  2. Nguyên âm (Vowels): Nguyên âm được hiểu là những dao động của thanh quản hay những âm mà khi ta phát ra luồng khí từ thanh quản lên môi không bị cản trở. Nguyên âm có thể đứng một mình hoặc có thể đứng kèm các phụ âm để tạo thành tiếng trong lời nói.
  3. Phụ âm (Consonants): Phụ âm là âm phát từ thanh quản qua miệng hay những âm khi phát ra, luồng khí từ thanh quản lên môi bị cản trở, bị tắc ví dụ như lưỡi va chạm môi, răng, 2 môi va chạm nhau trong quá trình phát âm. Phụ âm chỉ phát ra thành tiếng trong lời nói khi phối hợp với nguyên âm.
  4. Âm đôi (Diphthongs): Là sự kết hợp của hai nguyên âm kế nhau trong cùng một âm tiết.
  5. Dấu trọng âm (Stress mark): Trọng âm là hiện tượng nhấn mạnh vào 1 âm tiết nào đó. Khi nhìn vào phiên âm của một từ, thì trọng âm của từ đó được ký hiệu bằng dấu (‘) ở phía trước, bên trên âm tiết đó. Nói cách khác thì, dấu trọng âm chính là dấu (‘) ở trong bảng phiên âm IPA.

Tại sao lại học IPA

  • Giúp người học hiểu cách phát âm chuẩn từng từ
  • Thấy rõ sự khác biệt giữa chính tả và phiên âm (sound and spelling) ->điểm khác nhau giữa tiếng Anh và tiếng Việt.
  • Bổ trợ cho các khía cạnh phát âm khác như trọng âm, ngữ điệu, nhận biết âm tiết

Hướng dẫn sử dụng bảng phiên âm tiếng Anh (IPA)

Để phát âm được 1 từ đúng, chúng ta sẽ cần phát âm dựa vào phần phiên âm của từ chứ không nhìn vào mặt chữ của từ đó.

Bảng IPA chứa 44 âm (sounds). Trong đó, có 20 nguyên âm (vowel sounds) và 24 phụ âm (consonant sounds). Các âm kết hợp với nhau hình thành cách phát âm của từ.

Để có thể phát âm tiếng Anh chính xác, chúng ta sẽ đi qua 1 vòng các âm trong bảng IPA nhé.

Cách đọc nguyên âm đơn (vowel sounds)

/iː/ – như trong từ sea /siː/, green /ɡriːn/
/ɪ/ – như trong từ kid /kɪd/, bid, village /ˈvɪlɪdʒ/
/ʊ/ – như trong từ good /ɡʊd/, put /pʊt/
/uː/ – như trong từ goose /ɡuːs/, blue/bluː/
/e/ – như trong từ dress /dres/, bed /bed/
/ə/ – như trong từ banana /bəˈnɑːnə/, teacher /ˈtiːtʃə(r)/
/ɜː/ – như trong từ burn /bɜːn/, birthday /ˈbɜːθdeɪ/
/ɔː/ – như trong từ ball /bɔːl/, law /lɔː/
/æ/ – như trong từ trap /træp/, bad /bæd/
/ʌ/ – như trong từ come /kʌm/, love /lʌv/
/ɑː/ – như trong từ start /stɑːt/, father /ˈfɑːðə(r)/
/ɒ/ – như trong từ hot /hɒt/, box /bɒks/
/ɪə/ – như trong từ near /nɪə(r)/, here /hɪə(r)/
/eɪ/ – như trong từ face /feɪs/, day /deɪ/
/ʊə/ – như trong từ poor /pʊə(r)/, jury /ˈdʒʊəri/
/ɔɪ/ – như trong từ choice /tʃɔɪs/, boy /bɔɪ/
/əʊ/ – như trong từ goat /ɡəʊt/, show /ʃəʊ/
/eə/ – như trong từ square /skweə(r)/, fair /feə(r)/
/aɪ/ – như trong từ price /praɪs/, try /traɪ/
/aʊ/ – như trong từ mouth/maʊθ/, cow /kaʊ/
Nếu bạn có băn khoăn về khả năng phát âm tiếng Anh của mình, hãy ghé trung tâm tiếng Anh Enmota để tìm cho mình 1 khóa học phù hợp nhé.

Cách đọc phụ âm (consonant sounds)

/p/ – như trong từ pen /pen/, copy /ˈkɒpi/
/b/ – như trong từ back /bæk/, job /dʒɒb/
/t/ – như trong từ tea /tiː/, tight /taɪt/
/d/ – như trong từ day /deɪ/, ladder /ˈlædə(r)/
/ʧ/ – như trong từ church /ʧɜːʧ/, match /mætʃ/
/ʤ/ – như trong từ age /eiʤ/, gym /dʒɪm/
/k/ – như trong từ key /ki:/, school /sku:l/
/g/ – như trong từ get /ɡet/, ghost /ɡəʊst/
/f/ – như trong từ fat /fæt/, coffee /ˈkɒfi/
/v/ – như trong từ view /vjuː/, move /muːv/
/θ/ – như trong từ thin /θɪn/, path /pɑːθ/
/ð/ – như trong từ this /ðɪs/, other /ˈʌðə(r)/
/s/ – như trong từ soon /suːn/, sister /ˈsɪstə(r)/
/z/ – như trong từ zero /ˈzɪərəʊ/, buzz /bʌz/
/ʃ/ – như trong từ ship /ʃɪp/, sure /ʃɔː(r)/
/ʒ/ – như trong từ pleasure /’pleʒə(r), vision /ˈvɪʒn/
/m/ – như trong từ more /mɔː(r)/, room /ruːm/
/n/ – như trong từ nice /naɪs/, sun /sʌn/
/ŋ/ – như trong từ ring /riŋ/, long /lɒŋ/
/h/ – như trong từ hot /hɒt/, behind /bɪˈhaɪnd/
/l/ – như trong từ light /laɪt/, feel /fiːl/
/r/ – như trong từ right /raɪt/, sorry /ˈsɒri/
/w/ – như trong từ wet /wet/, win /wɪn/
/j/ – như trong từ yes /jes/ , use /ju:z/

Để hiểu được bảng phiên âm tiếng Anh và luyện được khả năng phát âm tiếng Anh tốt, chúng ta nên sử dụng các tài liệu có hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, kèm theo audio/video để luyện tập phát âm. Ngoài ra, chúng ta có thể học cùng thầy, cô giáo để thầy cô có thể hướng dẫn, góp ý và sửa khi chúng ta phát âm chưa đúng, giải thích các thắc mắc của chúng ta hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on tumblr
Tumblr
Share on reddit
Reddit